സുവര്‍ണ്ണ വരികള്‍

 • സ്വതന്ത്രൻ ! അയാൾ ഈശ്വരതത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു

  എന്ത് പരിതഃസ്ഥിതികൾ ഉണ്ടായാലും മുക്തപുരുഷന്മാരായ വീരന്മാരുടെ മനസ്സ് ഇളകുന്നില്ല . എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കട്ടെ; അവർ അസ്വസ്ഥരാകുന്നില്ല . അവർ സമാധാനചിത്തരാണ്‌ . സമുദ്രത്തിലെ ഉയരുന്ന തരംഗങ്ങളിൽ അവരെ…

  Read More »
 • ഭാരതവര്‍ഷം

  കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലേക്കുള്ള നോട്ടം അധ:പതിപ്പിക്കുകയേ ഉള്ളു വെന്നും അതു വ്യര്‍ഥമാണെന്നും ഭാവിയിലേക്കാണ് നോക്കേണ്ടതെന്നും പലവുരു ഞാന്‍ പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുണ്ട് . അതു ശെരിയാണ് .പക്ഷേ ഭാവി ഉടലെടുത്തത് ഭൂതത്തില്‍നിന്നാണ്…

  Read More »
 • ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം

  ഹിന്ദുരാഷ്ട്രത്തിന്‍റെ പുനരുജ്ജീവനം കൊണ്ട് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് നഷ്ട്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ലെന്നും , നേടാന്‍ പലതുമുണ്ടെന്നും കാണാന്‍ കഴിയും . ഈ വിശാല ലോകത്തില്‍ മനുഷ്യരാശിയുടെ അന്തര്യാമിയായി വര്‍ത്തിക്കുന്ന ഏകപരമശക്തിയെ അംഗീകരിക്കുകയും…

  Read More »
Close